news

Training Wonderware Intelligence


13,Wed Jul 2016

การอบรม Wonderware Intelligence สำหรับ System Integrators 

 

เพื่อใช้ในการสร้างและจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการบริหาร เช่น KPI, OEE, และข้อมูลเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

มาสร้างให้เป็น Dash Board  เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงสถานะต่างๆ ของกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น

จำนวน ไม่เกิน 14 ที่นั่งเท่านั้น

 

ตารางการอบรมในคลอสต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ Service&Support > New & Event