SEARCH

Matrikon OPC Security Gateway

Matrikon OPC Security Gateway (OSG) เป็นโปรแกรมสำหรับรักษาความปลอดภัยในระบบการโอนถ่ายข้อมูลที่ไม่เหมือนกับ OPC ปกติ ที่จะใช้เป็นระบบความปลอดภัยแบบ DCOM โดย OSG จะมีฟังชันก์ต่างๆที่มากกว่า ดังนี้ สามารถเรียกดู เพิ่ม อ่าน และเขียนรายการ OPC โดยแยกตามแต่ละผู้ใช้งานใน OPC Server
OSG มีความเป็นมาตรฐานและไม่อ้างอิงกับค่ายใดทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับค่ายอื่นๆได้อย่างครอบคลุม