SEARCH

Stratus – ftServer

Simple to deploy, manage, and service

 

เศรษฐกิจโลกที่มีการสื่อสารตลอดเวลาในทุกวันนี้ แค่เพียงวินาที ก็สำคัญ
Stratus ftServer นำเสนอทางเลือกที่รวบรวมไว้ทั้ง Hardware, Software รวมถึง Service ไว้ใน server เครื่องเดียว
โดยจะทำงานในรูปแบบของการทำ redundancy เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบบล่มและเกิดการสูญหายของ data
อีกทั้งยังมีระบบ self detect failure ที่จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และ service ก่อนระบบจะเกิด Downtime